معافیت ماده ۵۵ مالیات اجاره چیست ؟

 

مطابق ماده ۵۵ ق.م.م :

هرگاه شخصی ملک مسکونی خود را اجاره دهد و خود ملک دیگری را برای سکونت (نه کار تجاری) اجاره کند در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره وی، مبلغ اجاره ای که طبق سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد از کل درآمد اجاره دریافتی او کسر خواهد شد. مثلا اگر ماهانه ۵۰۰ تومان اجاره میگیرد و ۳۰۰ تومان اجاره پرداخت میکند عدد ۲۰۰ تومان در محاسبه درآمد اجاره ماهانه او استفاده خواهد شد.

حالت دوم : هرگاه شخصی ملک مسکونی خود را اجاره دهد و برای سکونت از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند، در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره وی، مبلغ اجاره ای که توسط کارفرما از حقوق وی کسر میشود و یا در محاسبه مالیات حقوقش استفاده می‌شود از کل درآمد اجاره دریافتی او کسر خواهد شد. مثلا اگر ماهانه ۵۰۰ تومان اجاره میگیرد و ۳۰۰ تومان کارفرما از حقوق او بابت اجاره کسرمیکند عدد ۲۰۰ تومان در محاسبه درآمد اجاره ماهانه او استفاده خواهد شد.

 

اشتراک گذاری
موضوع : معافیت ماده ۵۵