مبلغ مالیات حق تمبر اقلام مختلف :

مالیات حق تمبر سرمایه شرکتها در زمان تاسیس یا افزایش سرمایه مبلغ نیم در هزار ارزش اسمی سهام می‌باشد

سایر انواع حق تمبر :

مطابق مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ق.م.م :

ردیف عنوان حق تمبر
1هر برگ چک200 ریال
2 برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنهانیم در هزار ارزش
3 بارنامه دریایی و هوایی و اوراق بیمه مال‌التجاره5.000 ریال
4 بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری1.000 ریال
5 صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه10.000 ریال
6 گواهینامه رانندگی بین المللی50.000 ریال
7 پلاک ترانزیت انواع خودرو و شماره‌گذاری وسیله نقلیه که موقت وارد کشور می‌شود200.000 ریال
8 گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار1.000 ریال
9 کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه1.000 ریال
10 دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر10.000 ریال
11 گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی20.000 ریال
12 گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی50.000 ریال
13 پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی20.000 ریال
14 پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی100.000 ریال
15 صدور جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار100.000 ریال
16 تمدید جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار50.000 ریال
17 کلیه قراردادها10.000 ریال

  مطابق ماده ۵۱ ق.م.م جریمه عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت حق تمبر، دو برابر مبلغ حق تمبر است.