آیا درآمد فروش ساختمان مشمول مالیات است ؟

 

مطابق ماده ٧٧ ق.م.م :

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان به ترتیب مشمول مالیات مشاغل و مالیات عملکرد اشخاص حقوقی می باشد.

در زمان اولین نقل و انتقال ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی، باید مبلغی به عنوان علی الحساب مالیات درآمد ساخت و فروش ساختمان پرداخت شود. این علی الحساب قبلا به نام مالیات بسازبفروشی شناخته می شد.

مبلغ این علی الحساب ده درصد ارزش معاملاتی ملک ( فقط اعیان ) است.

مالیات قطعی پس از رسیدگی تعیین میشود.

نکته ١ :  این مالیات و علی الحساب آن درمورد اشخاص حقیقی برای املاکی محاسبه می شود که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار آن نگذشته باشد.

نکته ٢ : شهرداریها موظفند صدور پروانه ساخت و همچنین صدور پایان ساختمان را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه گزارش کنند.

نکته ٣ :  شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعیت مشمول این مالیات نیستند.

نکته ۴:  به موجب آیین نامه اجرایٔی این ماده  ( ٣١۴٧٠-ت ۵٢٩۶۶ ه مورخ ٢٠-٠٣-٩۶ ) فروش ساختمان های ناتمام با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان، مشمول این مالیات و علی الحساب آن می باشد.

مبلغ فروش ساختمان نیمه تمام در هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعد محسوب و از درامد فروش او کسر میشود.

نکته ۵ :  اشخاصی که از طرف وزارت راه و شهرسازی مجوز انبوه سازی مسکن دارند مشمول این مالیات و تبصره آن نیستند و مشمول مقررات ماده ١٣٨ مکرر میباشند.

نکته ۶ :  ساختمانهایی که پروانه ساختمان انها از ابتدای سال ٩۵ به بعد صادر شده است مشمول این مالیات و علی الحساب آن هستند.

نکته ٧ :  زیان اشخاص حقیقی در مورد فروش ساختمانی که مشمول علی الحساب این مالیات نشده باشد، قابل استهلاک از درآمد سال بعد آنها نخواهد بود.

 

اشتراک گذاری
موضوع : مالیات بسازبفروشی