آیا به اموال ماترک شهدا مالیات بر ارث تعلق میگیرد ؟

مطابق ماده ۲۵ ق.م.م

وراث طبقات اول و دوم شهدا از پرداخت مالیات بر ارث اموال متعلق معاف هستند و اگر شهید ورثه طبقه سوم داشته باشد نسبت به اموال سهم او مشمول مالیات است.

نکته : احراز شهادت با بنیاد شهید انقلاب اسلامی یا یکی از نیروهای مسلح میباشد.