ماده ۴۶۶ – عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌ و نزد او بفرستد.

 

 

دانلود مجموعه کامل قانون تجارت (PDF)