فهرست مشمولین صورت معاملات فصلی

به موجب ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اشخاص ذیل ملزم به ارائه صورت معاملات فصلی هستند :

1- کلیه اشخاص حقوقی.

2- صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند.

3- صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.

طبق بند ۳ این ماده صاحبان مشاغل مشمول قانون ارزش افزوده نیز مشمول ارسال فهرست بودند که مطابق با دادنامه شماره ۲۴۶۱-۲۴۶۲-۲۴۶۳  مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ این بند ابطال شده است و دیگر مشمول نیستند.