یکی از حالات عدم تعلق مالیات بر ارث نسبت به اموال ماترک متوفی :

مطابق ماده ۲۱ ق.م.م

اگر اموال ماترک متوفی به صورت بلاعوض یا به موجب قانون به اشخاص غیر مشمول قانون مالیاتهای مستقیم یعنی اشخاص ماده ۲ منتقل شود مشمول مالیات بر ارث نخواهد بود.

نکته : اگر درقبال این انتقال مبلغی دریافت شود از یین ارزش آن اموال و مبلغ دریافتی هرکدام کمتر باشد مشموال مالیات بر ارث خواهد شد.