روش محاسبه مالیات سرقفلی املاک (حق واگذاری محل) در سال ۱۳۹۵ تغییر نموده است.

به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ ، در این سال مالیات سرقفلی املاک (حق واگذاری محل) به میزان ۳۰ درصد ۱۰ برابر ارزش معاملاتی ملک محاسبه خواهد شد. ارزش روز ملک توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود و تابعی از مشخصه های ملک و موقیت محل می باشد و ارتباط مستقیمی با ارزش روز ملک ندارد.

شایان دکر است تا قبل از این مالیات سرقفلی به میزان ۲ درصد ارزش روز ملک محاسبه می شد.

با مقایسه مالیات سرقفلی محاسبه شده در روش جدید نسبت به روش قدیم مشخص است که در بیشتر موارد مالیات سرقفلی در روش جدید بین ۲ تا ۴ برابر روش قدیم خواهد بود.

روش محاسبه مالیات سرقفلی سال ۹۵ ، صرفا مربوط به این سال بوده است. با توجه به عدم تعیین این روش در قانون بودجه سال ۹۶، برای سال ۹۶ نیز باید مطابق متن ماده ۵۹ به میزان ۲ درصد وجوه دریافتی مالک در تاریخ انتقال محاسبه شود.

اشتراک گذاری
موضوع : روش محاسبه مالیات سرقفلی سال ۹۵