بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۳۸

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

 

اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۷ موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

 

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۸۰۳۹/ت۵۵۳۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ هیأت محترم وزیران در اجرای ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  مصوب ۱۳۹۳ درخصوص نصاب برای معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۷ برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف دویست و پنجاه میلیون(۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد که مأخذ مذکور می تواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ مدنظر قرار گیرد.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور