جرائم صورت معاملات فصلی

عنوان تخلفمیزان جریمه
عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت2 درصد مبلغ مورد معامله
عدم درج شماره اقتصادی خود2 درصد مبلغ مورد معامله
عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله2 درصد مبلغ مورد معامله
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران2 درصد مبلغ مورد معامله
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود2 درصد مبلغ مورد معامله
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش­های تعیین شده1 درصد مبلغ معاملاتی که فهرست آن ارسال نشده

نکات

نکته ۱: در صورت انجام تخلفات موضوع ردیف­ های یک الی سه این جدول در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود.

نکته 2 : این جرائم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون قابل مطالبه خواهد بود.

مستند قانونی :

این جرائم به موجب فصل هفتم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/3949/46378 مورخ 1395/03/18 اعلام شده اند.

اشتراک گذاری
موضوع : جرائم صورت معاملات فصلی