ارائه اظهارنامه مالیات درآمد املاک به چه صورت است ؟

 

مطابق ماده ۸۰ ق.م.م :

اشخاص مشمول مالیات درآمد املاک موظف اند اظهارنامه خود را طبق نمونه اعلامی سازمان مالیاتی تنظیم نمایند.

مهلت ارائه اظهارنامه ها به این شرح است :

اظهارنامه مالیات حق واگذاری (سرفقلی) : تا ۳۰ روز پس از انجام معامله

اظهارنامه مالیات درآمد اجاره : تا آخر تیر ماه سال بعد

نکته ۱ : زمانی که معاملات املاک طبق اسناد رسمی انجام میشود مودی موظف است  به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و میزان درآمد هر کدام از معاملات مربوط به مالیاتهای ماده ۱۸۷ (  ) را اعلام نماید. این کار معادل وظیفه ارائه اظهارنامه می باشد.

نکته ۲ : زمانی که معاملات املاک طبق اسناد رسمی انجام نمی شود  انتقال گیرنده موظف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به  اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

 

اشتراک گذاری
موضوع : اظهارنامه مالیات درآمد املاک