استانداردهای حسابداری ایران متن کامل جدید و به‌روز شده + دانلود

استانداردهای حسابداری چیست ؟

استانداردهای حسابداری مجموعه قوانین مدون در زمینه‌های مختلف حسابداری یک واحد تجاری است که روش عمل و چارچوب مشترک و یکسانی را برای تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی مشخص می‌نماید. هر استاندارد قانون لازم الاجرای حسابداران در بخشی از فرایند حسابداری است.

مسئولیت تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری در ایران با کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی است. این کمیته همواره نیازهای جامعه حسابداری کشور را با توجه به شرایط روز بررسی نموده و در صورت نیاز اقدام به اصلاح استانداردهای قبلی یا ارائه استاندارد جدید می‌نماید.

تا کنون 41 استاندارد به تصویب رسیده است که فهرست آن به شرح ذیل است :

جهت مطالعه هر استاندارد روی عنوان آن کلیک نمایید یا از گزینه دانلود استفاده فرمایید.

شماره استانداردعنوان استاندارددانلودها
مفاهیم نظری گزارشگری مالیدانلود مفاهیم نظری
1ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۷)دانلود استاندارد 1
2صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده ۱۳۹۷)دانلود استاندارد 2
3درآمد عملياتيدانلود استاندارد 3
4ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴)دانلود استاندارد 4
5رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴)دانلود استاندارد 5
6گزارش‌ عملكرد ماليدانلود استاندارد 6
8حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالادانلود استاندارد 8
9حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدتدانلود استاندارد 9
10حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌دانلود استاندارد 10
11داراييهاي ثابت مشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد 11
12افشاي اطلاعات اشخاص وابسته ( تجديد نظر شده ۱۳۸۶)دانلود استاندارد 12
13حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌دانلود استاندارد 13
14نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاريدانلود استاندارد 14
15حسابداري‌ سرمايه‌گذاريهادانلود استاندارد 15
16آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲)دانلود استاندارد 16
17داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد 17
18صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ (تجديد نظر شده ۱۳۸۴ و اصلاح شده مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد 18 – تلفیقی
18صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)دانلود استاندارد 18 – جداگانه
19ترکیبهای تجاری (تجديدنظر شده ۱۳۸۴)دانلود استاندارد 19
20سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته (تجديد نظر شده ۱۳۸۹)دانلود استاندارد 20 – وابسته
20سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)دانلود استاندارد 20 – وابسته و مشارکتهای خاص
21حسابداري‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد 21
22گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد 22
23حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد 23
24گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداريدانلود استاندارد 24
25گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلفدانلود استاندارد 25
26فعاليتهاي‌ كشاورزيدانلود استاندارد 26
27طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگيدانلود استاندارد 27
28فعاليتهاى بيمه عمومىدانلود استاندارد 28
29فعاليتهاي ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد 29
30سود هر سهمدانلود استاندارد 30
31داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شدهدانلود استاندارد 31
32كاهش ارزش داراييهادانلود استاندارد 32
33مزایای بازنشستگی کارکناندانلود استاندارد 33
34رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهاتدانلود استاندارد 34
35مالیات بر درآمددانلود استاندارد 35
36ابزارهای مالی ارائهدانلود استاندارد 36
37ابزارهای مالی افشادانلود استاندارد 37
38ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸)دانلود استاندارد 38
39صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸)دانلود استاندارد 39
40مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸)دانلود استاندارد 40
41افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸)دانلود استاندارد 41


0
نظر شما مهم استx
()
x