آدرس و تلفن ادارات مالیاتی استان تهران به شرح ذیل است :

کد پستیفکستلفننشانینام ساختماناداره کلردیف
 ۱۵۱۸۷۳۳۱۱۵ ۸۸۸۸۹۹۹۲مستقیم:

۸۸۲۰۶۰۴۰

میدان ونک چهار راه جهان کودک، خیابان نلسون ماندلا، جنب بانک
ملی پلاک
 اداره کل امورمالیاتی ارزش
افزوده استان تهران
۱
   ۲۲۶۰۲۵۷۸ظفر خیابان گوی آبادی خیابان شهید محمد دلیری نبش کوچه –
افشین
 ارزش افزوده شماره۲
 ۱۵۱۷۹۷۴۴۷۱۱ ۸۸۱۹۲۸۱۳مستقیم:

۸۸۱۹۲۸۲۱-۲۳

میدان ونک گاندی جنوبی کوچه ۲۵ اداره کل امورمالیاتی
شمیرانات استان تهران
۳
   ۸۸۵۱۴۳۳۳خ شریعتی نرسیده به پل سید خندان کوچه اشراقی پلاک ۱۴ وصول و اجراء۴
۳۳۴۱۶۶۹۱۴۵ ۲۶۵۶۶۴۴۶جاده کمربندی روبروی مجموعه ورزشی شهدای لواسانات خیابان
پرواز
 لواسانات۵
۳۳۴۵۱۱۸۷۹۱ ۲۶۵۰۴۶۱۰بلوار امام خمینی روبروی بانک تجارت پلاک ۹۹۸ ساختمان اداری قشم۶
۱۹۱۱۷۸۳۴۶۳  خ ظفر بعد از بانک پارسیان پلاک ۷۶ هیات حل اختلاف و شرکتها۷
۳۹۷۳۱۳۹۱۱۱۷۶۵۰۸۹۲۳۷۶۵۱۳۸۰۰

۷۶۵۱۲۸۰۰

رودهن خیابان امام بوستان یازدهم جنب شهرداری اداره کل امورمالیاتی شرق
استان تهران
۸
۱۶۵۶۱۹۸۵۵۶ فردان۷۶۲۳۶۶۵۷بومهن خیابان محراب جنب آتش نشانی بومهن۹
۳۹۷۱۸۱۵۱۵۱ ۷۶۳۲۷۷۷۷بلوار غربی خیابان امام خمینی کوچه دارائی دماوند۱۰
۱۶۵۸۱۷۹۹۵۴ ۷۶۲۹۳۱۷۱فاز ۴ شهر جدید پردیس پردیس۱۱
۳۹۸۱۶۴۵۸۶۳ ۷۶۴۰۳۷۵۹خیابان پاسداران خیابان پلیس جنب نیروی انتظامی فیروز کوه۱۲
۱۸۴۳۷۱۳۸۳۱۵۵۹۵۵۵۶۶مستقیم:

۵۵۹۶۲۹۹۲-۴

شهرری نرسیده به میدان شهرداری انتهای کوچه رفاه اداره کل امورمالیاتی جنوب
استان تهران
۱۳
۳۳۹۱۴۳۳۴۹۷ ۳۶۰۱۷۶۱۰مجتمع ادارات روبروی اداره ثبت و اسناد پاکدشت۱۴
۳۳۷۱۸۱۳۳۴۴ ۳۶۱۲۲۵۵۸میدان کلانتری بلوار دانشگاه پیام نور جنب کمیته امداد قرچک۱۵
۳۳۱۴۹۴۴۶۸۸ ۵۶۱۲۶۶۵۵خیابان نواب صفوی جنب اداره گاز اسلام شهر۱۶
۳۳۷۱۸۱۳۳۴۴ ۳۶۲۴۴۰۵۹خیابان شهید بهشتی مجتمع ادارات جنب بانک ملی ورامین۱۷
۳۳۸۱۷۱۳۱۵۷  فردان۳۶۷۲۳۱۹۱خیابان امام خمینی خیابان کارگر جنب تربیت معلم پیشوا۱۸
۳۳۱۹۹۴۸۸۵۳ ۵۵۲۶۵۲۵۲چهاردانگه جاده ساوه انتهای شهرک مطهری خیابان شهید جان زمینی ،
انتهای خیابان پلاک
 چهاردانگه۱۹
۱۸۳۵۱۱۸۴۱۶  حسن آباد فشافویه کنارگرد جنب آتش نشانی حسن آباد فشافویه۲۰
 ۳۳۵۱۷۹۳۵۵۷ ۶۵۲۲۵۱۶۳

داخلی:

۲۳۴ و ۲۳۵

 ۶۵۲۲۵۰۵۲ شهریار شهرک اداری اندیشه جنب دادگستری  اداره کل امورمالیاتی غرب
استان تهران
۲۱
 ۳۷۶۱۹۵۳۵۵۸  ۵۶۴۲۱۳۹۰ خیابان امام خمینی خیابان شورا  رباط کریم۲۲
 ۳۷۵۴۱۱۳۳۱۷  ۴۶۸۰۳۰۹۹ شهر قدس ابتدای خیابان چمن  شهر قدس۲۳
 ۳۷۵۹۱۵۱۱۹۳  ۵۶۳۱۲۵۵۱ خیابان اصلی گلستان فلکه دوم جنب دادگستری  بهارستان۲۴
 ۳۱۷۶۱۷۷۶۵۳  ۶۵۱۴۰۲۹۸ ملارد مارلیک خیابان دکتر حسابی بلوار آرش جنب پارک  ملارد۲۵

 

موضوع : نشانی تلفن ادارات مالیاتی استان تهران