موديان حقوق خود را بهتر بشناسند

موديان حقوق خود را بهتر بشناسند

موديان حقوق خود را بهتر بشناسند

بدون ترديد با وضع و به اجرا درآمدن قوانين و مقررات در هر جامعه يك سري الزامات و تكاليف براي شهروندان آن ايجاد مي شود به گونه اي كه كليه آحاد جامعه ملزم به رعايت اجراي قوانين وضع شده مي باشند در مقابل اشخاص نيز با احترام گذاردن به روح قانون و اجراي صحيح آن از مزايا و حقوق خاصي برخوردار مي گردند. در اين ميان، قانون ماليات ها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و موديان مالياتي مي توانند با انجام صحيح تكاليف خود از يك سري حقوق و امتيازات بهره مند گردند كه بمنظور آشنايي هر چه بيشتر موديان محترم در ذيل آنها را تحت عنوان منشور حقوق موديان بيان خواهيم كرد.

منشور حقوق موديان مالياتي
اصل اول) احترام و رفتار مناسب با مودي
خط مشي سازمان امور مالياتي كشور بر تكريم ارباب رجوع (موديان) و رعايت حقوق اخلاقي و اجتماعي مردم استوار است. بنابراين حسن سلوك كارگزاران مالياتي و رعايت جانب عدالت و انصاف درچارچوب قوانين و مقررات از مواردي است كه سازمان تاكيد فراوان برآن دارد و كليه ماموران مالياتي موظف اند در برخورد با موديان اين اصل مهم را رعايت كنند.

اصل دوم) پرداخت ماليات طبق موازين قانوني
اين حق بموجب اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي موديان در نظر گرفته شده است كه مضمون آن چنين است. " هيچ مالياتي گرفته نمي شود مگربموجب قانون "

اصل سوم) تقاضاي مشاوره
مودي مالياتي حق دارد به رايگان از خدمات مشاوراني كه سازمان امور مالياتي كشور جهت راهنمايي و پاسخ به سوالات آنها در ادارات امور مالياتي به كار گمارده است استفاده كند.

اصل چهارم) رعايت عدالت در رسيدگي پرونده
با وجود كوششها و تلاشهاي فراوان توسط قانونگذار و در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دولت و مردم، گاهي اوقات و در پاره اي از موارد بدليل نارسايي و ضعف قانون حقوق بعضي از موديان ضايع مي شود. در اين ميان خوشبختانه ماده 251 مكرر نقش موثر و سازنده اي در جهت اين نقيصه ايفا نموده است و به منزله يك عدالتخانه در وزارت دارايي و سازمان امور مالياتي محسوب مي شود. بدين ترتيب مودي اين حق را دارد كه به صرف غير عادلانه بودن ماليات به استناد مدارك و دلايل كافي شكايت نموده و تقاضاي تجديد رسيدگي را نمايد.

اصل پنجم) دارا بودن حق وكيل يا نماينده
مودي مالياتي حق دارد به جاي خود وكيل يا نماينده قانوني اش را با رعايت مقررات مربوطه به اداره امور مالياتي بفرستد. ذكر اين موضوع نيز ضروري است كه بموجب قانون ماليات هاي مستقيم وكيل يا نماينده مودي نبايد از كاركنان شاغل يا آماده به خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور باشند

اصل ششم) حق تصحيح و اصلاح اسناد و مدارك تسليمي
بموجب تبصره ماده 226 قانون ماليات هاي مستقيم به موديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد با
رائه مدارك لازم ظرف يكماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي حسب مورد تسليم نمايد.

اصل هفتم) محرمانه بودن اطلاعات مودي در حين رسيدگي
اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي مي بايست اطلاعات شخصي موديان را كه در حين رسيدگي بدست مي آورد محرمانه تلقي نمايند وگرنه طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.

اصل هشتم) كسب اطلاع
معمولاً موديان مالياتي اوراق مالياتي خود را: 1 -از طريق ماموران و كاركنان سازمان امور مالياتي دريافت مي كنند ،2 -سازمان امور مالياتي مي تواند به منظور تحويل اوراق مالياتي به موديان از خدمات پستي استفاده نمايد (ماده 203 ق.م.م و تبصره هاي آن) ، 3 -از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار به اطلاع مودي مي رسد ، 4 -مودي مي تواند براي اطلاع از نحوه تشخيص يا محاسبه ماليات تصوير گزارش نهايي را از واحد مالياتي دريافت نمايد.

اصل نهم) اعتراض به ماليات مطالبه شده
در صورتي كه مودي به برگ تشخيص ماليات ابلاغ شده به وي معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا بوسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. (ماده 238 ق.م.م)

اصل دهم) برخورداري دادرسي بيطرفانه پيش از الزام به پرداخت ماليات
موديان مالياتي مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص و در صورتي كه با رييس امور مالياتي به توافق نرسند با دادن اعتراض كتبي به برگ تشخيص، رسيدگي مجدد را از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست نمايند

سایر مطالب مرتبط

 

‌بازگشت به بالا