موديان مالياتي از قانون چگونه استفاده كنند؟

موديان مالياتي از قانون چگونه استفاده كنند؟

موديان مالياتي از قانون چگونه استفاده كنند؟

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است كه دولـت موظـف به تحقق آنها است.
تقسيم بندي ماليات ها به ماليات هاي مستقيم و غير مسـتقيم عمـده تـرين نـوع طبقـه بنـدي در آمارهاي دولتي در سطح بين المللي است كه ماليات مستقيم دامنه وسيع تـري نسـبت بـه ماليـات غير مستقيم دارد. در ساختار بودجه كشور ما نيز درآمدهاي مالياتي در طبقه بندي به دو گروه يـاد شده تقسيم مي شود. بر اين اساس ماليات هاي غير مستقيم شامل دو بخـش مجـزا تحـت عنـاوين ذيل مي باشد:

1 -ماليات بر توليد و واردات
2 -ماليات بر مصرف و فروش

ماليات هاي مستقيم ماليات هايي هستند كه از موديان در هنگام تحصـيل درآمـد يـا دارايـي اخـذ مي شود. بر اساس قانون ، ماليات هاي مستقيم داراي دو بخش اصلي ماليات بر دارائي و ماليـات بـر درآمد است.
بخش ماليات بر دارايي شامل: ماليات سالانه املاك، ماليات مسـتغلات مسـكوني خـالي، ماليـات بـر اراضي باير، ماليات بر ارث و حق تمبر بود كه در اصلاحات صورت گرفته در قانون مـواد مربـوط بـه ماليات سالانه املاك ، ماليات مستغلات مسكوني خالي و ماليات بر ارضي باير حذف شد.
بخش ماليات بر درآمد شامل: ماليات بر درآمد املاك، ماليات بر درآمد كشاورزي، ماليات بـر درآمـد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد اتفاقي و ماليـات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف است.

مشمولان ماليات مستقيم
بر اساس ماده 1 قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند:
1 -كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبـق مقررات باب دوم قانون ماليات هاي مستقيم.
2 -هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.
3 -هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند.
4 -هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد
5 -هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمـدهايي كـه در ايـران تحصـيل مـي كنـد و همچنـين نسـبت بـه درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يـا واگذاري فيلم هاي سينمايي (كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گـردد) از ايران تحصيل مي كند.

اما بر اساس ماده 2 اين قانون اشخاص زير مشـمول پرداخـت ماليـات نيسـتند:
1 -وزارتخانـه هـا و موسسات دولتي
2 -دستگاههايي كه بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود
3 -شـهرداريهـا

سایر مطالب مرتبط

 

‌بازگشت به بالا