انجام کلیه وظائف قانونی مالیاتی

انجام کلیه وظائف قانونی مالیاتی

انجام کلیه وظائف قانونی مالیاتی

انجام کلیه وظائف قانونی مالیاتی
شامل:
طراحی مناسب ترین ساختار گزارشگری مالیاتی با توجه به نوع فعالیت و شرایط خاص هر مشتری
برنامه‌ریزی و اجرای جامع مراحل جمع آوری، تنظیم و آماده سازی کلیه مدارک و اسناد موید فعالیتهای قانونی شرکت
ارائه اظهارنامه های عملکرد، ارزش افزوده، لیست حقوق و گزارشات فصلی و تحریر دفاتر قانونی.
پیگیری نیازهای مالیاتی شرکتها مانند فرایندهای دریافت مفاصا حساب، استرداد مالیات، دادرسی مالیاتی و سایر نیازهای مالیاتی شرکتها

نظم مالی شرکت خود را به ما بسپارید

‌بازگشت به بالا